POZNAJ PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY Q&A

July 2018 · 2 minute read

Zakres zbieranych danych osobowych: imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery paszportów z datą i miejscem wydania - jeżeli wymaga tego linia lotnicza, adres E-mail, dane teleadresowe do wysyłania voucherów, płeć, obywatelstwo, nr rachunku bankowego - zapłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT tylko i wyłącznie przelewem bankowym, biuro nie przyjmuje płatności gotówkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane uzyskanie dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzane dane są niezbędne do realizacji umowy jak i wykonania wszystkich kroków niezbędnych do jej zawarcia - akcji rozpoczętej z inicjatywy użytkownika np. kiedy sam prosi udzielenie informacji na temat danej oferty.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający „powinien” wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku….
TSUE podkreślił jednak, 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu usługi (np. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do na kontakt@ , już tylko poprzez stworzenie strony, daje Facebookowi możliwość zapisania plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu osoby odwiedzającej fanpage - bez względu na to, czy taka osoba posiada konto na tym portalu, czy też nie.
Zakres przetwarzanych danych oraz sposób ich przetwarzania i archiwizacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów ochronie danych osobowych tj. w/w Rozporządzenia „RODO”. Najistotniejszą kwestią wydaje się zapewnienie, aby inspektor ochrony danych miał zapewnioną pełną niezależność przy wykonywaniu swoich zadań od administratora oraz podmiotu przetwarzającego, aby zapewnić rzetelną i skuteczną ochronę danych osobowych. Zasadnym wydaje się również prowadzenie przez IOD działalności w zakresie cyklicznych szkoleń personelu przetwarzającego dane, jak również przeprowadzanie czynności audytorskich oraz doradczych. , bo właśnie tydzień temu weszła w życie ustawa ochronie danych osobowych wprowadzająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego mające - a jakże - na celu pełną ochronę danych osobowych osób fizycznych, ochronę praw i wolności - słynne RODO Podczas obrad Sejmu protestowałem jak ten Rejtan, ale jak Unia dała rozkaz, to wszyscy stają na baczność.
„Nowa” zgoda to - zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu - „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.